Släpp inte in antroposofiska preparat i läkemedelslagen” – Dagens Nyheter

Publicerad i dag 00:05 ”Samhället har ett ansvar att säkerställa att de metoder som används inom svensk sjukvård av legitimerad personal vilar på vetenskaplig grund”, skriver debattörerna. För …

1969 0
1969 0

”Samhället har ett ansvar att säkerställa att de metoder som används inom svensk sjukvård av legitimerad personal vilar på vetenskaplig grund”, skriver debattörerna.

För patientsäkerheten. Vi ska kunna lita på att läkemedel i vården är ­dokumenterat effektiva för sitt ändamål. Antroposofiska produkter är inte det. Därför är det av största vikt att läkemedelslagstiftningen även i fortsättningen kräver vetenskaplig grund för de produkter som används i vården, skriver Apotekarsocieteten.

 

 

För patientsäkerheten. Vi ska kunna lita på att läkemedel i vården är ­dokumenterat effektiva för sitt ändamål. Antroposofiska produkter är inte det. Därför är det av största vikt att läkemedelslagstiftningen även i fortsättningen kräver vetenskaplig grund för de produkter som används i vården, skriver Apotekarsocieteten.

Antroposofiska läkemedel har sedan 1993 använts i Sverige utan krav på påvisad effekt. Den svenska regeringen har nu ett unikt läge att ändra på detta och tydligt understryka att svensk sjukvård bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet genom att inte införa nya undantagsregler för pseudovetenskapliga produkter.

Sedan 1993 har antroposofiska läkemedel använts i Sverige enligt särskild dispens från läkemedelslagstiftningen. Dispensen har beslutats av alla regeringar sedan dess, men nu efterfrågas ett beslut om dessa produkter ska införlivas i svensk läkemedelslagstiftning och i så fall hur. Förra regeringen gav i uppdrag åt Läkemedelsverket att utreda frågan och rapporten är nu ute på remiss. Myndigheten listar fyra möjliga lösningar som kan användas OM svensk läkemedelslagstiftning ska förändras. Dock tar man inte ställning till om lagändring är nödvändig utan hänvisar tillbaka till regeringen att detta ”i första hand är en politisk fråga och inte en vetenskaplig eller regulatorisk fråga. Frågan innefattar i första hand en avvägning av olika intressenters önskemål och återförs därför till uppdragsgivaren, det vill säga regeringen.”

Annons:

Vi tar fasta på detta och uppmanar ansvarig minister Gabriel Wikström att inte ändra lagen. Sverige har i huvudsak en bra och patientsäker läkemedelslagstiftning och det går utmärkt att hantera antroposofiska produkter inom denna. Exempel på detta finns från Nederländerna där de antroposofiska läkemedlen hanteras inom befintlig lagstiftning genom att preparaten registreras som dagens homeopatika utan indikation eller som vanliga läkemedel med gängse krav på visat stöd för effekt.

Många antroposofiska produkter består av en kombination av substanser från växt- och djurdelar och ofta i mycket låga doser, så låga doser att de inte kan mätas och anses kraftfullare ju mindre av dem som finns i blandningen. Dessa produkter vilar på tankar ur den antroposofiska filosofin som grundades av Rudolf Steiner i början av 1900-talet. Inga krav finns på bevis på effekt och indikation. Dessa tankar är fjärran från den grund som svensk sjukvård bygger på.

För att illustrera detta kan vi ta ett antroposofiskt läkemedel ur produktkatalogen från läkemedelsbolaget Wala, ett bolag med nära band till antroposofin. Här kan man se att kalvlever utspätt hundratusen gånger kombinerat med metalliskt tenn utspätt en miljard gånger bildar produkten Hepar/Stannum I. Som användningsområde anges ”stimulering av utmattad livsorganisation [Lebensorganisation] och harmonisering av förnimmelseorganisationens ingripande vid degenerativa och kroniska inflammatoriska processer i levern liksom vid fysiska följdsymtom till dessa, till exempel kronisk hepatit, levercirros, depression”. Späder man ytterligare några miljarder gånger uppstår läkemedlet Hepar/Stannum II som ges för ”Stimulering av de rytmiska utjämnings- och formprocesserna vid inflammatoriskt utlösta men även degenerativa leversjukdomar samt vid dessas fysiska följdtillstånd, till exempel akut och kronisk hepatit”.

Läkemedelsverkets utredning beskriver olika regulatoriska konsekvenser om dessa produkter skulle få den särställning som möjliggörs i läkemedelsdirektivet. Vi ifrågasätter behovet av särbehandling eftersom de används utan vetenskapligt stöd och underbyggs av mytologiska resonemang. Vi avråder därför kraftfullt från att Sverige ska införa en specialanpassad lagstiftning i form av en gräddfil för antroposofiska medel i stället för att använda den befintliga läkemedelslagstiftningen.

Det sjukvårdsminister Gabriel Wikström och riksdagen ska ta ställning till är om medel utan effektdokumentation, vetenskaplig bedömning och utvärdering ska få en särskild plats i läkemedelslagen och användas inom svensk sjukvård. Vår bestämda uppfattning är att svenska patienter ska kunna lita på de läkemedel som används inom svensk sjukvård och att dessa är dokumenterat effektiva för sitt ändamål. Antroposofiska produkter är inte det. Att låta preparaten godkännas med terapeutiska indikationer genom att hälso-och sjukvårdspersonal administrerar dessa i injektionsform och andra former riskerar att urvattna både läke­medelsbegreppet och förtroendet för legitimerad hälso-och sjukvårdspersonal.


Artikelförfattarna Karin Meyer, Sonny Larsson och Joakim Söderberg.

Läkemedel från naturen är fortfarande en viktig källa för läkemedelsutveckling. En stor del av vår kunskap om läkemedel och medicinska behandlingar grundar sig på kunskaper och produkter från naturen, vilket även lagt grunden till vetenskapen kring läkemedel och deras effekter. Cirka 40 procent av dagens konventionella läkemedel har sitt ursprung i naturen. Alla dessa produkter har dock för att registreras som läkemedel uppfyllt kraven på effekt och säkerhet. Det har såvitt vi vet utspädd kalvlever och nästan alla övriga antroposofiska produkter inte gjort.

Vi förstår att det är lockande för beslutsfattare att bredda valfriheten och tillhandahålla ett brett utbud av produkter vid olika sjukdomstillstånd. Medborgares och patienters individuella och informerade val av behandlingar hör absolut till framtiden. Men samhället har även ett ansvar att säkerställa att de metoder som används inom svensk sjukvård av legitimerad personal vilar på vetenskaplig grund. Information om de produkter – och i synnerhet de läkemedel – som erbjuds till våra medborgare ska vara korrekt och faktabaserad. Det handlar om grundläggande patientsäkerhet och konsumentskydd.

Denna debattartikel kan möjligen vara unik i sitt slag eftersom det vi uppmanar våra politiker till är att inte göra något i detta ärende. Sverige har en bra läkemedelslagstiftning och tack vare den kan patienter lita på att läkemedel som används inom svensk sjukvård har effekt. Ändra inte på det.

Det är positivt att ärendet har utretts och äntligen ska leda till beslut och vi ser fram emot att den svenska lagstiftningen även i fortsättningen kommer att möjliggöra för personal inom svensk hälso- och sjukvård att utföra sitt arbete i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

 

 

Huvudnyheter – Google Nyheter

In this article

Join the Conversation